Máte dotaz? 734 200 400

Podmínky užití

Odesláním formuláře udělujete společnosti NUTRIADAPT s.r.o., se sídlem Americká 17, Praha 2, 120 00, IČ 08636745, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost NUTRIADAPT s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost NUTRIADAPT s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost NUTRIADAPT s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností NUTRIADAPT s.r.o.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti NUTRIADAPT s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech jako je např. zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.

 

Provozovatel webu

Server SkveleHubnuti.cz je provozován fyzickou osobou – Marek Hrečka, IČO 76034542 dále jen Provozovatel, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Znění podmínek užití může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek užití.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.skvelehubnuti.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.skvelehubnuti.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.skvelehubnuti.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.skvelehubnuti.cz.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: e-mailová adresa, pohlaví, věk, váha, výška, hodnota bmi (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů provozovatelem, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k www.skvelehubnuti.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu Uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami na adresu Uživatele.

Soubory cookies

Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele.

Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách Provozovatele a dalších stránkách internetu.

Uživatelé si mohou používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 

Podmínky užití byly zveřejněny dne 16.1.2014.